Начало Култура История Загадъчен град Аркаим – първата столица на България (Статия и ВИДЕО)

Загадъчен град Аркаим – първата столица на България (Статия и ВИДЕО)

СПОДЕЛИ

Teodora Donkova

Загадъчен град Аркаим – първата столица на България.

Когато се вижда от сателитите изкопаване на Аркаим, американците попитали руснаците какво откриха. Казаха им – старата столица на България.

Преди 35 000 години седем племена се обединяват и създават една огромна империя, наречена Идел-Булгар. Нейната столица е град Аркаим.
За повече от сто години лингвистите, историците и изследователите търсят родината на древна българска култура. Българите се считат за „жив мост“ между източната и западната култура – техният гений се разпростира в много съвременни държави в Азия и Европа.

Когато малките български племена споделяха голяма площ, наречена „Идел-Булгар“. От това име идва името арийски племена, известни в последната история. Арийците са създателите на религията – почитат огъня и оставят зад себе си такива литературни паметници като Риверва и Авеста.

Археоложката Мария Бойче поддържа впечатляваща хипотеза, че родината на древните българи е започнала от азиатски степи и се простира на изток от Волга, която е огромна област. Преди векове арабите наричат ​​Европа с прякора „Бурджан“, което означава „Земя на българите“.

Аркаим е открит едва през 1987 година. Цялата площ на паметника е 20 кв. м. Районът на археологическите разкопки обхваща 8 кв. м. На повърхността има и два концентрични кръга, като земни насипи са действали като стени. Изграден от пръст, камък и дърво. Това е напреднала цивилизация със солидни познания за металургията и широка културна връзка с други народи, простиращи се от Средиземноморието до днешния Казахстан и Средна Азия.

Докато не разгледаха внимателно само 29 сгради. Днес астрономите са запазили мълчание в сложността, местоположението и точността на сградите, като се има предвид, че на това място няма следи от по-ранна цивилизация или култура. Изглежда, че идват от нищото, носейки със себе си знания и умения, които учените никога не са приемали. И тя стана история още по-озадачаваща – древните българи очевидно са напуснали точно преди Аркаим да бъде изгорен, не е намерил нито едно тяло. Независимо дали самите те са изгорили града и защо остава загадка за момента.

Посетителите на този археологически обект казват, че често виждат движещи се светлини в небето, мигат близо до светлинните мъглявини, които се появяват от нищото и други странни и необясними събития. Някои хора започват да се чувстват необяснимо напрежение, регистрирани са значителни промени в сърдечната честота, кръвното налягане и телесната температура. Атмосферната температура в тази зона може да се повиши и да спадне с 5 градуса само за пет минути. Дървета, които са близки до субекта, страдащ от рак и стволовете, са необичайно изкривени, което е ясен знак за геопатогенната зона, която засяга всеки жив организъм.

Аркаим е накарал историците да променят концепцията за бронзовата епоха. Езиковите проучвания повдигат много сериозен въпрос, а именно, че те са готови да признаят, че древният български език е коренът на всички човешки езици.

Интересно е връзката с будизма, която някои изследователи са и техният символ „Mandala“ има същата форма като арката. Тя се нарича вселената на лама.

Друг интересен факт е, че вътрешният кръг на арката е реплика на едно същество от бозайници.

Коментари:

S. G. : Сещам се и за друго, което е сходно, но с малката разлика, че е създавана държава на българите – тоест, волжко-българска държава, която просъществувала под името „Идел-Урал“ за година/две през 30-те години ако правилно помня.. Създадена от българи, населяващи поречието на р. Волга/старото име на Волга е Идел/, които са искали да се наричат българи и да бъдат отделени от руската федерация и не признават измислената дума от русите: татари.
Има книга по този въпрос. Интересни неща са описани в нея.

Венцеслав Неофитов: 1919-20 г., след октомврийската революция са използвали ситуацията, но биват победени от болшевиките и прекръстени на татари, което име е било обидно по това време…..
На това място е трябвало да има язовир,но археолозите са успели да се преборят и да предотвратят унищожаването му, след като са открили гениалността на ВЕЛИКИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАД АРКАИМ!!!

S. G. : Да, годината е 1919-1920. Иначе, борбата за смяна на името Татарстан продължава, защото доста над половината от така наречените „татари“ не признават това название и предпочитат да се наричат волжки българи. Проблемът касае един политически апарат, който не допуска това… Но… В края на краищата вероятно ще дойде ден, в който това име ще се смени и българите там ще завоюват правото да се наричат така, както се назовават.

Konstantin Nedelchev: Скелета открит в Аркаин е определен като на жена от племето на Сарматите, които са всъщност част от общността на траките!…
При древните българи чрез такава деформация на черепа енергийно е била подсилвана епифизата, в резултат на което се е отваряло така нар. „трето око“.

Подобна картина се вижда и в Египет.
На главата на принцеса „Аmarna“, дъщеря на владетеля „Ikhnaton“  е останала следа от превръзката, с която е деформиран черепа – използвана е една превръзка от тила и над челото. Може да се различи ширината на превръзката – горе между двете издутини на главата (над челото и на върха на главата), а долу – между издутината на тила (вляво), а другият край се губи в меките части.

Както каза проф. Лихачов, ние българите сме последните оцелели от древните носители на култура и поради това трябва да се направи всичко възможно да бъдем запазени.

Ние ще се запазим дори и без чужда помощ защото нашия най-голям талант е способността ни да се възраждаме.

……………………………………………………………………………….

Mysterious city Arkaim – the first capital of Bulgaria.

When seen from satellites excavation of the Arkaim, the Americans asked Russians what they found. They were told – the ancient capital of Bulgaria.

Before 35,000 years seven tribes unite and create a vast empire called Idel-Bulgar. Its capital is the city of Arkaim.
For more than one hundred years linguists, historians and researchers seek the homeland of ancient Bulgarian culture. Bulgarians are considered „living bridge“ between Eastern and Western cultures – their genius extends in many modern nations in Asia and Europe. When small Bulgarian tribes shared a large area called themselves „Idel-Bulgar.“ From this name comes the name Aryan tribes, known in recent history. Aryans are the creators of religion – worship fire and left behind such literary monuments as Rigvera and Avesta.

Archaeologist Mary Boyce maintained impressive hypothesis that the homeland of the ancient Bulgarians started from Asian steppes and extends east of the Volga, which is a huge area. Centuries ago, the Arabs called Europe with the nickname „Burdjan“, which means „Land of the Bulgarians“.

Arkaim was discovered only in 1987. The whole area of the monument is 20 sq m .. The area of archaeological excavations covers 8 sq m .. On the surface, well there are two concentric circles, earth embankments acted as walls. Constructed of earth, stone and wood. This was an advanced civilization with a solid knowledge of metallurgy and broad cultural liaison with other nations, stretching from the Mediterranean up to present-day Kazakhstan and Middle Asia.

Until thoroughly examined only 29 buildings. Today astronomers have remained silent in the complexity, location and accuracy of the buildings, taking into account that in this place there are no traces of an earlier civilization or culture. They seem to come from nowhere, bringing with them knowledge and skills that scientists have never before admission. A ea become history even more puzzling – the ancient Bulgarians apparently left just before a Arkaim be burned, not found a single body. Whether they themselves burned the city, and why remains a mystery for now.

Visitors to this archaeological site say that often see moving lights in the sky, flashes near lights nebulae that appear from nowhere and other strange and inexplicable events. Some people begin to feel an inexplicable tension are registered significant changes in heart rate, blood pressure and body temperature. Atmospheric temperature in this area may rise and fall by 5 degrees in just five minutes. Trees that are close to the subject suffering from cancer and their trunks are abnormally distorted, which is a clear sign for geo-pathogenic zone that affects every living organism.

Arkaim has led historians to change the concept of the Bronze Age. Linguistic studies raise a very serious question, namely, that they are ready to admit that the ancient Bulgarian language is the root of all human languages.

Interesting is the relationship with Buddhism, which some researchers are and their symbol „Mandala“ has the same shape as the arch. It is called the universe of lamas.

Another interesting fact is that the inner circle of the arch is a replica of a mammalian egg being.

loading...

ПУБЛИКУВАЙ ОТГОВОР