Начало Култура Вяра Чудото със „Змийките на Богородица“, повтарящо се на праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние на Прес­­­ве­­та...

Чудото със „Змийките на Богородица“, повтарящо се на праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца

Чудото със "Змийките на Богородица", повтарящо се на праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­цаВСЯКА ГОДИНА ОКОЛО ПРАЗНИКА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО СЕ СЛУЧВА НЕОБИЧАЙНО ЯВЛЕНИЕ В ЦЪРКВАТА „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ при чу­­дот­­­вор­­­на­­та ико­­на­ “Бо­­го­­ро­­ди­­ца Фи­­ди­­о­­ти­­са” на гръц­­­кия ос­­т­­­ров Ке­­фа­­ло­­ния, сочен за диаманта на Йонийско море.

В юж­­­на­­та част на ос­­т­­­ров Ке­­фа­­ло­­ния, на 25 км от Ар­­­гос­­­то­­ли, бли­­зо до се­­ло Мар­­­ко­­пу­­ло, в го­­рис­­­та стръм­­­на мес­­т­­­ност, из­­­ви­­се­­на над мас­­­ли­­не­­на до­­ли­­на и гле­­да­­ща към За­­кин­­­тос, се въз­­п­­­ра­­вя ви­­со­­ко ед­­­на ста­­ра кам­­­ба­­на­­рия и мал­­­ко по-на­­до­­лу от нея ­ цър­­к­­­ва­­та “Ус­­­пе­­ние на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца”. В нея имен­­­но се на­­ми­­ра чу­­дот­­­вор­­­на­­та ико­­на “Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца Фи­­ди­­о­­ти­­са”, чи­­е­­то наз­­­ва­­ние про­­из­­­ли­­за от гр. fidi (змия) и е свър­­­за­­но с еже­­год­­­на­­та по­­я­­ва на уни­­кал­­­ни­­те по ро­­да си змий­­ки около все­­ки 15 ав­­­густ, ко­­га­­то Цър­­к­­­ва­­та чес­­т­­­ва праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца.

Чудото със "Змийките на Богородица", повтарящо се на праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца На вид те са си­­ви и тъ­­нич­­­ки, ка­­то на дъл­­­жи­­на не пре­­ви­­ша­­ват ме­­тър. На плос­­­ка­­та им гла­­ви­­ца, как­­­то и на край­­че­­то на тъ­­нич­­­ко­­то им ези­­че има очер­­­тан по един ма­­лък кръст. Тях­­­но­­то тя­­ло е топ­­­ло и с коп­­­ри­­не­­но ме­­ка по­­вър­­х­­­ност. Те­­зи змий­­ки не са от­­­ров­­­ни и по все­­об­­­що мне­­ние са све­­ще­­ни и поз­­­во­­ля­­ват да бъ­­дат дър­­­жа­­ни в ръ­­це.

Вся­­ка го­­ди­­на от де­­ня на Св. Пре­­об­­­ра­­же­­ние Гос­­­под­­­не (6 ав­­­густ) от­­­към кам­­­ба­­на­­ри­­я­­та към хра­­ма се по­­я­­вя­­ват по ня­­кол­­­ко змий­­ки, ко­­и­­то до на­­ве­­че­­ри­­е­­то на праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние Бо­­го­­ро­­дич­­­но пос­­­те­­пен­­­но се уве­­ли­­ча­­ват. Уни­­кал­­­но­­то е, че те­­зи змий­­ки по дру­го вре­ме на го­­ди­­на­­та не мо­­гат да бъ­­дат срещ­­­на­­ти, ос­вен през праз­­­нич­­­ния цър­­­ко­­вен пе­­ри­­од от 6 ав­­­густ до 15 ав­­­густ. “Змий­­ки­­те, не­­вин­­­ни и нез­­­лоб­­­ни, на­­о­­би­­ка­­лят Бо­­го­­ро­­дич­­­на­­та цър­­к­­­ви­­ца на Лан­­­гу­­бар­­­дийс­­­кия бряг и в де­­ня на праз­­­ни­­ка на Бо­­жи­­я­­та Май­­ка дръз­­­но­­ве­­но нав­­­ли­­зат вът­­­ре в хра­­ма. Из­­­кач­­­ват се по ико­­нос­­­та­­са, по ам­­­во­­на, по све­­ти­­те ико­­ни и зас­­­та­­ват та­­ка в очак­­­ва­­не да бъ­­дат по­­е­­ти и по­­га­­ле­­ни от все­­ки един пок­­­лон­­­ник” (сп. Fanos tis Kefalonias, 1968).

Чудото със "Змийките на Богородица", повтарящо се на праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца

За тях­­­на­­та пър­­­во­­на­­чал­­­на по­­я­­ва раз­­­каз­­­ва цър­­­ков­­­но­­то пре­­да­­ние.

  Ня­­ко­­га на то­­ва мяс­­­то има­­ло го­­лям и бо­­гат де­­ви­­чес­­­ки ма­­нас­­­тир. Той от­­в­­­ся­­къ­­де бил за­­о­­би­­ко­­лен с ви­­со­­ки сте­­ни, а в не­­го слу­­же­­ли мно­­жес­­т­­­во мо­­на­­хи­­ни. Са­­мо че ал­­ч­­­но­­то пи­­рат­­с­­­ко око на кор­­­са­­ри­­те, ко­­и­­то кръс­­­тос­­­ва­­ли из Йо­­нийс­­­ко мо­­ре, на­­бе­­ля­­за­­ло ма­­нас­­­ти­­ра и ед­­­на сут­­­рин ко­­ра­­би­­те им приб­­­ли­­жи­­ли бре­­га.
Мо­­на­­хи­­ни­­те за­­бе­­ля­­за­­ли пи­­ра­­ти­­те, ко­­га­­то те се из­­­кач­­­ва­­ли към ма­­нас­­­ти­­ра. Не виж­­­дай­­ки ни­­ка­­къв на­­чин за спа­­се­­ние, уп­­­ла­­ше­­ни, те се съб­­­ра­­ли в хра­­ма око­­ло све­­тия ол­­­тар за пос­­­лед­­­на мо­­лит­­­ва. Те мо­­ле­­ли Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца да ги за­­щи­­ти в тях­­­но­­то свя­­то дев­­с­­т­­­во и да ги пре­­вър­­­не или в пти­­ци, та да отле­­тят да­­леч, или в змии, та да из­­­пъл­­­зят на­­вън не­­ос­­к­­­вер­­­не­­ни. Прес­­­ве­­та­­та Май­­ка не се за­­ба­­ви­­ла.
От­­­то­­га­­ва ка­­то све­­ще­­ни ней­­ни змий­­ки те вся­­ка го­­ди­­на в на­­ча­­ло­­то на ав­­­густ се зав­­­ръ­­щат в своя ма­­нас­­­тир. Та­­ка те про­­дъл­­­жа­­ват сво­­е­­то мо­­на­­шес­­­ко слу­­же­­ние, то­­зи път чу­­дот­­­вор­­­но, ка­­то ле­­ку­­ват вся­­ка бо­­лест и не­­мощ по зас­­­тъп­­­ни­­чес­­т­­­во­­то на Прес­­­ве­­та­­та Де­­ва Бо­­го­­ро­­ди­­ца.

Чудото със "Змийките на Богородица", повтарящо се на праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца Мес­­т­­­но­­то цър­­­ков­­­но пре­­да­­ние при­­е­­ма, че тях­­­на­­та по­­я­­ва точ­­­но за праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние Бо­­го­­ро­­дич­­­но е Бо­­жие бла­­гос­­­ло­­ве­­ние над ос­­т­­­ро­­ва за пред­­с­­­то­­я­­щия го­­ди­­шен кръг от вре­­ме. Ако през ня­­коя го­­ди­­на те не се по­­я­­вят, хо­­ра­­та при­­е­­мат то­ва за знак, че и Бо­­жи­­е­­то бла­­гос­­­ло­­ве­­ние се е от­­­тег­­­ли­­ло и ос­­т­­­ро­­ва не го ча­­кат доб­­­ри­­ни. То­­ва ве­­че се е случ­­­ва­­ло през 1940 г. и през 1953 г., ко­­га­­то ос­­т­­­ро­­вът пре­­тър­­­пял мно­­жес­­т­­­во зе­­мет­­­ре­­се­­ния.

Чудото със "Змийките на Богородица", повтарящо се на праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца И тази година Змийките на Богородица, както и предходните, в навечерието на празника Преображение Господне, в о. Кефалония се появиха първите от змиите на Богородица, като се очаква на 15 август да си тръгнат.

Вече споменах, че змийките са чудотворни и безопасни, заради което и вярващите ги докосват без страх. От друга страна са и една от основните причини островът да привлича посетители по време на първите петнадесет дни от август.

“Пресвета Богородице, спаси нас!”

Вижте още красоти, чудеса, уникални плажове и природни феномени
на Кефалония, Лефкада и Йонийско море:

Чудото със "Змийките на Богородица", повтарящо се на праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца

Чудото със "Змийките на Богородица", повтарящо се на праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца

Чудото със "Змийките на Богородица", повтарящо се на праз­­­ни­­ка Ус­­­пе­­ние на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца

Източник: trydiani.blogspot

ПУБЛИКУВАЙ ОТГОВОР